Privacy beleid

/Privacy beleid
Privacy beleid 2020-04-27T16:16:56+00:00

Het privacy beleid bij Mode-tabita.be eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van mode-tabita.be.
Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elke informatie die betrekking heeft op een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alle gegevens die je invult op mode-tabita.be wanneer je je registreert op onze website,
waaronder: jouw naam, postcode, provincie, telefoonnummer, e-mailadres en je IP-adres.
We verzamelen enkel de versleutelde versie van je wachtwoord, we kennen je wachtwoord niet.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden om jouw vragen te verwerken,
verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren.

Indien je een bestelling plaatst, worden de gegevens die hierbij behoren opgeslagen en bewaard (jouw e-mailadres, jouw IP-adres, inhoud, datum).

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, verzenden wij automatisch cookies naar jouw computer of enig ander toestel met de bedoeling dat deze opgeslagen worden in jouw computer of enig ander toestel en bij je volgend bezoek weer naar ons teruggestuurd worden.
Via deze cookies, worden bepaalde gegevens en gebruikersvoorkeuren geregistreerd die het gebruik van onze website vergemakkelijken.
Het betreft onder meer jouw taalkeuze, jouw gebruikers-ID en andere identificeerbare gegevens.

Cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website doordat het voorkomt dat je keuzes die je in het verleden hebt gemaakt,
opnieuw dient in te geven bij elk bezoek aan onze website.

Je kan cookies uitschakelen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Dit zal de goede werking van onze website evenwel bemoeilijken.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld?

Jouw gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van het verstrekken van de diensten aangeboden door mode-tabita.be,
met name het aanbieden van de producten op onze website en om marketing -en communicatiedoeleinden van eigen,
gelijksoortige producten of diensten van Mode-Tabita.

Voorts worden de gegevens gebruikt om statistieken op te maken over het gebruik van onze website, voor het leveren, onderhouden,
beveiligen en verbeteren van onze diensten, en voor het beschermen van de rechten van Mode-Tabita of van onze gebruikers.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens is het bedrijf Mode Tabita,
met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, vogeleinde 40, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0729.507.603.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mode-Tabita deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen jouw persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen:

 • indien je ons daartoe jouw toestemming hebt gegeven;
 • indien we dergelijke gegevens toevertrouwen aan gelieerde ondernemingen met het doel de persoonlijke gegevens namens mode-tabita.be te verwerken.
  Wij dragen er zorg voor dat deze ondernemingen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid,
  en de noodzakelijke maatregelen nemen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging;
 • indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures, of een afdwingbaar verzoek van een officiĆ«le instantie na te komen,
  de uitvoering van de algemene en bijzondere voorwaarden na te gaan, fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen,
  of de rechten en/of de veiligheid van mode-tabita.be, haar gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Via je gebruiker-ID en je wachtwoord kan je jouw gegevens aanpassen of verbeteren.

Je hebt het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op je betrekking hebben, kosteloos te laten wijzigen.

Je hebt ook het recht om kosteloos de verwijdering van alle op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens te bekomen, die gelet op het doel van de verwerking,
onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

Hiertoe dient u ons een gedagtekend en ondertekend verzoek te bezorgen, met een kopie van uw identiteitskaart, op het volgende adres: Mode Tabita, vogeleinde 40, 3830 Wellen.

Binnen de maand te rekenen vanaf het tijdstip van de indiening van jouw verzoek, delen wij je de verbeteringen of verwijderingen mee die op basis van jouw verzoek zijn gebeurd, evenals het gevolg dat aan jouw verzet tot verwerking werd gegeven.

Overige bepalingen

Wij treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Mode-tabita.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het beleid op deze pagina aangeven.

Op het privacybeleid is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander nationaal recht, van toepassing.